פשנגה - קניון אופנה אונליין | תקנון האתר

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת OnlyFashion Ltd.

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר האינטרנט שכתובתו: "www.fashanga.co.il" ("אתר האינטרנט").

אתר האינטרנט הינו בבעלות חברת OnlyFashion Ltd. ("הבעלים"), חברה פרטית, המפעילה, בין היתר, פלטפורמה המאפשרת ליצור קשר מסחרי ישיר בין גולשים לבין חנויות אינטרנטיות, בעלי עסקים ומוכרי מוצרים, כולם מתחום האופנה והסטיילינג ובהתאם מאפשרת הפלטפורמה להעניק שירותים או למכור מוצרים בתחום זה כ"בעל עסק".

תנאי השימוש של תקנון זה (להלן: "תנאי השימוש") תחולנה על כל שימוש שיעשה על ידך באתר האינטרנט, ותהווינה הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הבעלים. עקב כך, הינך מתבקש/ת לקרוא את תקנון זה במלואו ובעיון.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הבעלים לבין הגולשות/ים באתר ולבין בעלי העסקים, ובכפוף להם תוכל/י לרכוש מוצרים באתר האינטרנט, לצפות באתר האינטרנט באמצעות מכשירים סלולריים ולעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים בו ועוד, כפי שיהיו זמינים באתר האינטרנט מעת לעת ("השירותים").

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה ואולם הם מתייחס לשני המינים באותה המידה. כמו כן, כל האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר האינטרנט ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש של תקנון זה. אין לעשות שימוש כלשהו באתר האינטרנט ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר האינטרנט.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו, והן אשר תקבענה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש של תקנון זה לבין תקנון ספציפי כלשהו של הבעלים, המופיע באתר האינטרנט, תגברנה הוראות התקנון הספציפי, והן אשר תקבענה.

השימוש באתר האינטרנט מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר האינטרנט לקטינים כפוף באישור האפוטרופוס החוקי שלהם. על ידי לחיצה על "אני מסכים", כל גולשת קטינה מצהירה, כי היא מאשרת כי האפוטרופוס החוקי שלה קרא את הוראות תקנון זה והיא קיבלה את אישורו לעשות לשימוש באתר האינטרנט. הבעלים רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר האינטרנט או לאסור עליה את השימוש באתר האינטרנט ו/או באיזה משירותיו, במידה ויתברר כי ההצהרה אותה מסרה הגולשת אינה נכונה.

כל שימוש באתר האינטרנט ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו ו/או נלקחו ממנו, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע"י הבעלים במפורש, מראש ובכתב.

תנאי השימוש של תקנון זה חלים על התכנים באתר האינטרנט ו/או חלקים ממנו כפלטפורמה ועל השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה של אתר האינטרנט ו/או שאתר האינטרנט מאפשר נגישות ו/או הורדה שלהם, וכל אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים עליך כמי שעשתה, עושה ו/או תעשה שימוש באתר האינטרנט.

בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר האינטרנט ו/או שימשו לתכנונו/אפיונו ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.

הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

הגישה לאתר האינטרנט

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באתר האינטרנט בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

יכול שהגישה לאתר האינטרנט או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת לאחרים ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלונים ו/או טפסים ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים.

הבעלים יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

סוגי התכנים באתר האינטרנט

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באתר האינטרנט, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיהם המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.

הבעלים עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני אתר האינטרנט ו/או מראה אתר האינטרנט ו/או אופן הפעלתו ו/או אופן השימוש בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לכלול באתר האינטרנט תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם ("פרסומות").

תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות באתר האינטרנט הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הבעלים.

הפרסומות שיופיעו באתר האינטרנט ו/או שיישלחו למשתמשים בו, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.

חיפוש תכנים באתר האינטרנט

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באתר האינטרנט, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באתר האינטרנט או חלק ממנו עפ"י בחירת הבעלים, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

זמינות תכנים באתר האינטרנט

הנך לאשר כי יתכנו באתר האינטרנט תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באתר האינטרנט, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באתר האינטרנט ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר האינטרנט, בטרם עשותך כן.

תפקוד מכשירים

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך לאשר שידוע לך כי במקרים מסוימים השימושיות של אתר האינטרנט תלויה בתפקוד תקין של המחשב ו/או הטאבלט ו/או מכשיר הסמארטפון שברשותך ורכיבים הכלולים בהם אשר איכותם, אי דיוקם, שיבוש בהם ותקלות, עלולים למנוע ו/או להפריע לחוויית השימוש שלך באתר האינטרנט. הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות לכך.

הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך אתר האינטרנט

אתר האינטרנט יאפשר לבעלי עסקים להציע מוצרים או שירותים לרבות באמצעות חנות וירטואלית, אתר משנה (Mini Site), בלוגים, דפים וירטואליים, מוצרים ושירותים אחרים באתר האינטרנט, אשר עוצבו, פותחו והועלה אליהם תוכן, בין אם על ידי בעלי העסקים ו/או בעלי אתר האינטרנט ו/או צדדים שלישיים (להלן: "המוצרים הוירטואליים").

במסגרת רכישת המוצרים הווירטואליים באתר האינטרנט, יהא על הרוכשת למסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרכישה כאמור. מסירת הפרטים הינה תנאי לרכישת המוצרים הווירטואליים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

הרכישה באתר האינטרנט תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמינה בלבד.

המחירים באתר האינטרנט, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת.

התמונות המוצגות באתר האינטרנט הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים בתמונה כפי המוצג באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי, לרבות אך לא רק, בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

מוסכם במפורש כי בכל מקרה של אי התאמה בין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים למסופקים, חוסר תיאום מספק בין המזמין לבעל העסק, אי דיוק של נתוני כתובת או נתונים אחרים בין הצדדים, איחורים, טיב השירותים, וכיוצ"ב, על המזמינה לפנות לבעל העסק לעניין זה בכפוף הוראות כל דין.

משלוח ההזמנה הינו באחריות בעלי העסקים בלבד ומועדי אספקת משלוח ההזמנה הינה בכפוף למדיניות בעל העסק הרלוונטי ממנו נרכשו המוצרים הווירטואליים. לאחר רכישת המוצרים והעברת התשלום בגינם, פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק הרלוונטי ישלחו אל המזמין.

ביטול עסקה והחזרים, ככל שינתנו, יבוצעו ע"י פניה לבעלים בלבד. מדיניות ביטול עסקה והחזרים, יינתנו בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

השימוש של בעלי העסקים בשירותי אתר האינטרנט יתאפשר להם בכפוף לתשלום דמי השימוש באופן סדיר וכל עוד ישמרו על הוראות תנאי שימוש אלו ובכפוף להוראות כל דין (קישור לכל המידע הנוגע לפתיחת חנות בפשנגה: https://shop.fashanga.co.il/site/sellers-area).

קישורים, פרסומות והפניות מאתר האינטרנט

באתר האינטרנט יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של הבעלים. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל סוג, אזי לבעלים ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

שוברים

שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מבעל העסק את המוצר ו/או את השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה. תנאי השובר יהיו בהתאם ובכפוף לתנאים המופיעים על גבי השובר ו/או בפרטי הדיל באתר.

שובר לא יהיה ניתן להעברה ו/או להענקה, פרט לשובר "מתנה", וזאת בהתאם לתנאים המפורטים ב"שובר המתנה", ובמקביל להסכמה מפורשת של בעל העסק ובתיאום עימו. שובר לא יהיה ניתן למכירה ו/או להמרה בכסף מזומן או אשראי. בכל מקרה, השובר ימומש באופן מלא בלבד ולא באופן חלקי.

תוקף השובר מצוין על גבי השובר ו/או בפרטי הדיל באתר. במקרה בו פג תוקפו של השובר, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כלשהו ו/או לקבל החזר בגינו.

זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. הבעלים מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, ועל כן גם הגולשת לא תעשה כל שימוש באתר האינטרנט ובשירותיו שיש בו משום פגיעה בקניין רוחני של אדם אחר.

אתר אינטרנט זה ותכניו הם הרכוש הבלעדי של הבעלים ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.

אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש הבעלים בלבד ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה ("זכויות הקניין הרוחני").

צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר האינטרנט ללא ידיעת הבעלים של ו/או הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר האינטרנט ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את הבעלים במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.

פטור מאחריות

אתר האינטרנט והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא ("As Is").

הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באתר האינטרנט ו/או ביישומיו, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר האינטרנט מסיבה כלשהי.

הבעלים אינם אחראיים לזמינות השירותים ואינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הבעלים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הבעלים, מי מספקיהם ו/או מי מטעמם.

במידה והגולשות תתקשרנה עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשות לבין הגורמים השלישיים, והבעלים לא יהיו צד להתקשרות. הבעלים אינם אחראים בשום דרך, ולא ישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשות כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולשת כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הבעלים בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר האינטרנט, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולשת ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשות, והיא מוותרת בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הבעלים ו/או כנגד מי מטעמם.

היה והבעלים ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הבעלים.

בשום נסיבות לא יחול על הבעלים ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלים ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

הגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנחנו מספקים מידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר האינטרנט וכל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר האינטרנט. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור: https://shop.fashanga.co.il/page/privacy_policy.

ניתוק, הפסקה ושינויים

הבעלים רשאים להסיר תכנים מהשירותים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה.

כמו כן, הבעלים רשאים לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה ו/או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות את אתר האינטרנט, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על הבעלים אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש בתקנון זה.

הבעלים יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה אתר האינטרנט, מראהו, את השירותים באתר האינטרנט, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הבעלים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שיפוי

הנך מתחייבת לשפות ולפצות את הבעלים ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

סמכות שיפוט

הדינים שיחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם יהיו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו נתונים בסמכות בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל.

שינויים בתנאי שימוש

יכול שבתנאי שימוש של תקנון זה יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של הבעלים, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניינת להמשיך לעשות שימוש באתר אינטרנט זה, ייראו אותך כמסכימה לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

פנה אלינו

בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט תוכלי לפנות לבעלים בכתובת האימייל: [email protected].