פשנגה - קניון אופנה אונליין | מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

כללי

חברת Only-Fashion Ltd. מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתרים ו/או באפליקציות המופעלים ו/או המנוהלים על ידה ו/או על ידי חברות קשורות שלה ו/או על ידי מי מטעמן (יחדיו להלן: "אונליפשן"), על כל חלקיהם, לרבות חלקים מהם, אזורים או מדורים של האתרים ו/או האפליקציות ו/או יישומים ייעודיים אחרים (כולם יחדיו וכל אחד לחוד ייקראו להלן: "האתר"). בהתאם, אונליפשן לא תעשה כל שימוש במידע (כהגדרתו להלן), אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו. בהצטרפות לאתר של אונליפשן ו/או בשימוש באתר, מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות פרטיות זו.

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הקשור לשימוש המשתמשים באתר, ובכלל זה, את האופן שבו אונליפשן אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה), או בשירות כלשהו של אונליפשן, ועל כל המידע הנמסר לאונליפשן.

אנא קראו מדיניות פרטיות זו לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדומה) לאונליפשן באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון תנאי השימוש באתר, ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

המשתמש באתר מודע לכך שאונליפשן תהיה רשאית, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומה או בנוסף לה להסדרת מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות יפורסם בכל עת בכתובת https://shop.fashanga.co.il/page/privacy_policy.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותה.


איסוף מידע

אונליפשן עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר (לעיל ולהלן: "המידע"). המידע מורכב משני סוגים, כמפורט להלן, וכולל כל ניתוח ו/או עיבוד של המידע כאמור:

"מידע אקטיבי" - מידע שיימסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לאתר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). מידע כאמור יכול לכלול, בין היתר, שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו'. מובהר כי ישנם תכנים ו/או שירותים שונים באתר אשר הצפייה ו/או השימוש בהם עשויים לדרוש הליך רישום, וכל הפרטים שיימסרו במסגרת רישום כאמור יהוו חלק מן המידע האקטיבי. מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים בכל אופן שהוא למסור פרטים כלשהם לאונליפשן, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות באתר ו/או זכאות להטבות הנרשמים לאתר).

"מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, מידע על המחשב או המכשיר האחר באמצעותו השתמש המשתמש באתר, כתובת IP של המשתמש, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון יישומים הצוברים מידע ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (לרבות מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

אונליפשן רשאית לאסוף ולשמור כל מידע (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, מסכים המשתמש כי אונליפשן תכלול את המידע באחד או יותר ממאגרי המידע שברשותה ו/או שבבעלותה ו/או שמנוהלים על ידה, בין אם המאגרים כאמור רשומים ובין אם לאו.

השימוש במידע

אונליפשן תהיה רשאית לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:

 1. התאמת חוויית השימוש של המשתמש באתר לתחומי העניין שלו, על מנת להציג לו תוכן שעשוי לדעת אונליפשן לעניין אותו לפי העדפותיו.
 2. מסירת מידע מנהלי למשתמש הקשור לשימוש באתר (למשל, כדי לבצע, להשלים או לאשר עסקה).
 3. פישוט מנגנון העסקאות בין המשתמש לבין אונליפשן, על ידי יצירת טפסים באתר אשר יכללו מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמש באופן אוטומטי, מבלי שיצטרך למלא אותם בעצמו.
 4. למטרות העסקיות הפנימיות של אונליפשן, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.
 5. לצורך ביצוע שירותי קניות/שירותים באתר הדורשים תשלום, אונליפשן תהא רשאית לאסוף מהמשתמש את מספר כרטיס האשראי שלו, כתובת החיוב ומידע אחר הנוגע לרכישה. אונליפשן תשתמש בפרטי התשלום שיסופקו לה על ידי המשתמש כאמור, אך ורק כדי לחייב את חשבון המשתמש בסכום הרכישה ולהשלים את הרכישה. מסירת פרטי התשלום כאמור לאונליפשן, מהווה הסכמה של המשתמש להעברת הפרטים לצדדים שלישיים, כפי שיידרש על מנת לאשר ולבצע את הרכישה.
 6. משלוח למשתמש, באמצעות דואר, דוא"ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב), מידע אינפורמטיבי אודות אונליפשן, שירותיה ומוצריה, לרבות מוצרי צד שלישי שישווקו ו/או יופצו ו/או יוצעו למשתמש, כמו גם עלון חדשות (Newsletter), הודעות מותאמות לתחומי העניין של המשתמש, מידע בנוגע למוצרים שרכש המשתמש, ככל שרכש, או מוצרים ו/או שירותים אחרים שעשויים, לדעת אונליפשן לעניין את המשתמש, לרבות חומרים פרסומיים מטעם אונליפשן ו/או מי מטעמה, תוכן שיווקי, תוכן קידום מכירות ו/או תוכן הקשור לשינויים בשירותים בהם השתמש המשתמש או בשירותים הקשורים אליהם. המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לשירות לקוחות אונליפשן בדוא"ל [email protected] כל בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי אונליפשן. למען הסר ספק, מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותה של אונליפשן לעשות שימוש במידע לכל המטרות האחרות המנויות בס"ק (א) - (ה) לעיל.
ככל והמשתמש ירכוש מוצרים בחנות האינטרנטית של בעל עסק באתר ("בעל העסק"), יודגש כי הפרטים האישיים של המשתמש (שם, כתובת, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, דוא"ל, טלפון וכו') יאספו גם על ידי בעל העסק. השמירה והשימוש במידע כאמור על ידי בעל העסק יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של בעל העסק הנמצאת באתר הבית שלו.


העברת מידע לצדדים שלישיים

אונליפשן תדאג כי המידע שיישמר על ידה, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981 ותקנותיו ולהוראות כל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המידע של אונליפשן ולא יועבר לצדדים שלישיים (למעט איסוף הפרטים האישיים של המשתמש ע"י בעל העסק, כאמור לעיל).

על אף האמור לעיל, אונליפשן תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:

 1. אונליפשן סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
 2. מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
 3. המשתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
 4. הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם אונליפשן מעורבת.
 5. במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של אונליפשן או מיזוג פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.


עיון במידע

כל משתמש זכאי לפנות לאונליפשן לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של אונליפשן. בנוסף, זכאי המשתמש בהתאם להוראות כל דין לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו ו/או מחיקתו. יצוין כי על אף האמור לעיל אונליפשן רשאית בכל מקרה לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.


אבטחת מידע

אונליפשן מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת המידע כמקובל בשוק, ובכלל זה אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים. האתר מאובטח היטב, והמשתמשים בו יכולים להרגיש בטוחים בעת גישה אליו, אולם מובהר כי אונליפשן אינה יכולה להתחייב כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. בהתאם, אונליפשן לא תישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מחטיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע.

בעת הרישום לאתר, יזין המשתמש סיסמא אשר תזהה אותו בכל כניסה לשירות ("אמצעי זיהוי"). כמו כן, תוכל אונליפשן להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר המשתמש יספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אונליפשן.

יובהר, כי המשתמש אחראי על שמירת אמצעי הזיהוי שלו באתר בסודיות, על ידי הגבלת הגישה למחשב או להתקן הנייד ממנו הוא גולש אל האתר ויציאה מסודרת מחשבון המשתמש בסיום השימוש באתר. המשתמש יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על המשתמש להודיע מיידית לאונליפשן על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו לכתובת הדואר המצוינת במדיניות פרטיות זו ליצירת קשר.

התנהלות צדדים שלישיים

בכל הנוגע למודעות המופיעות ו/או אשר יופיעו באתר על ידי אונליפשן ו/או מי מטעמה, יהיו אלו רשאים לזהות או לשמור "עוגייה" ייחודית במחשב המשתמש, שתאסוף מידע שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש, לרבות אודות שימושך באתר, כגון מספר צפיות במודעה, ולהשתמש במידע זה כדי להציג למשתמש מודעות פרסום (בכפוף לאי ביטול הסכמת המשתמש לקבל חומר פרסומי כאמור לעיל).

כמו כן, האתר ו/או הדיוור שיישלח למשתמש עשוי לכלול קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים, אשר אינם מנוהלים על ידי אונליפשן ואינם נמצאים בבעלותה. אונליפשן מספקת קישורים אלה לצרכי נוחות בלבד, ואין לראות הכללתם באתר כקידום של אתרי צד שלישי אלו או שידול לשימוש בהם. עסקאות שיתבצעו דרך האתרים הנ"ל (ומידע אישי שיימסר להם) יושלמו באתרים הנ"ל ולא באתר, ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתרים הנ"ל.


שימוש באתר על ידי ילדים

אונליפשן רואה חשיבות רבה בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) והיא אינה אוספת או משתמשת במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר מחויבים לדווח על היותם קטינים לאונליפשן ולהציג לה ייפוי כוח של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע למשתמש כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות לאונליפשן לצורך מחיקת מידע זה.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו בלבד.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- [email protected].